Siirry sisältöön

Stadgar

1 § Föreningens namn och hemort
Föreningens namn är Vaasan Pingviinit ry och dess hemort är Vasa. Föreningen är finsk- och svenskspråkig. Mötesprotokoll, meddelanden och regler är endast finskspråkiga om styrelsen inte bestämmer annorlunda.
2 § Syfte och verksamhetsformer
Föreningens syfte är att upprätthålla och vidareutveckla vinter- och rekreationsbad året om.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att underhålla sina utrymmen samt ordna övningar i vinterbad samt möten, fester, utfärder och tävlingar.
För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot egendom genom donationer och testamenten, äga för sin verksamhet ändamålsenlig lös och fast egendom, ordna lotterier, bedriva kioskverksamhet samt verkställa penninginsamlingar genom olika evenemang som föreningen arrangerar sedan den inhämtat behövligt tillstånd härtill.
3 § Medlemmar
Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar eller heders-, stöd- eller provmedlemmar. Som ordinarie medlem kan föreningens styrelse på ansökan godkänna en person som med sin verksamhet väntas främja föreningens syften. Medlemsavgiften för en ny medlem anses som en ansökan om medlemskap. Föreningens styrelse bekräftar medlemskapet. Om en person inte godkänns som medlem meddelar styrelsen personen om sitt beslut och returnerar avgiften. Medlemmen bör själv sköta betalningen på det sätt som föreningen bestämt.
Föreningens styrelse kan som stödjande medlemmar godkänna personer eller sammanslutningar som har rättslig handlingsförmåga, som främjar föreningens syften och som förbinder sig att avlägga en årlig medlemsavgift eller en engångsavgift.
På förslag av styrelsen kan föreningens möte besluta att som hedersmedlem eller hedersordförande kalla en person som utan avbrott varit medlem i minst trettio (30) år och under den tiden i minst fem (5) år varit styrelsemedlem, annan funktionär eller på ett avsevärt sätt främjat föreningens verksamhet. Endast en person åt gången kan fungera som hedersordförande. Förvärvade medlemsrättigheter bibehålls.
4 § Medlems utträde eller uteslutning
a) En medlem har rätt att träda ur föreningen genom att meddela styrelsen skriftligen eller vid föreningens möte om sitt utträde. En medlem som inte har betalat sin medlemsavgift anses ha trätt ur föreningen.
b) Uteslutning av en medlem
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen har nonchalerat de förpliktelser som hon/han har förbundit sig till vid anslutningen. En medlem kan också uteslutas om hon/han med sitt agerande i eller utanför föreningen på ett avgörande sätt har skadat föreningen, om personens uppträdande strider mot god sed eller om personen inte längre uppfyller de medlemsvillkor som lagen eller föreningens stadgar ställer.
5 § Anslutnings- och medlemsavgift
Storleken på anslutnings- och medlemsavgifterna bestäms i föreningens årsmöte för varje år. Storleken på stödmedlemmarnas avgifter bestäms dock av styrelsen. En hedersordförande och hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgifter. Styrelsen kan vid årsmötet godkänna en person som medlem också under pågående säsong. En medlem som inte har betalt full årsavgift är provmedlem. Styrelsen avgör storleken på medlemsavgiften för en provmedlem. En provmedlem är inte röstberättigad på föreningens möten.
6 § Styrelsen
Föreningens ärenden sköts av styrelsen som består av ordföranden och sex (6) andra ordinarie medlemmar som utnämnts på årsmötet, samt två (2) suppleanter.
Ordföranden och styrelsens ordinarie medlemmar väljs för två (2) år åt gången. Hälften (1/2) av styrelsemedlemmarna står årligen i tur att avgå. Lotten avgör vem som avgår första gången. Styrelsens suppleanter väljs för ett år åt gången. Styrelsen utser inom sig en viceordförande samt väljer inom sig, inom föreningen eller utifrån en sekreterare, kassör och övriga funktionärer.
Styrelsen kan vid behov grunda kommittéer som lyder under styrelsen för att sköta olika uppgifter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för denne, av vice ordföranden då ifrågavarande sammankallare finner det nödvändigt eller då minst hälften av styrelsens medlemmar kräver det. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften (1/2) av styrelsemedlemmarna är närvarande. Besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, vid personval avgör lotten.
7 § Teckning av föreningens namn
Föreningens namn tecknas av ordföranden och vice ordföranden tillsammans eller av någon av dessa tillsammans med sekreteraren eller en person som styrelsen separat har berättigat.
8 § Räkenskapsperiod och revision
Föreningens räkenskapsperiod är 1.9–31.8. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
9 § Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag under tiden september-oktober. Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreninens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
Understödande medlemmar och provmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid föreningens möte. Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem och hedersmedlem samt hedersordförande rösträtt och varje röstberättigad har en (1) röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör lotten. I övrigt avgör mötesordförandens röst. Ärenden som ska tas upp till behandling på ett extraordinarie möte ska lämnas till styrelsen i god tid, senast tre (3) veckor före mötet för att de ska kunna förberedas omsorgsfullt och tas med i möteskallelsen.
10 § Kallelse till föreningens möten
Styrelsen ska sammankalla föreningens möten senast fjorton (14) dagar före mötet. Kallelsen sätts upp på föreningens anslagstavla på finska och svenska.
11 § Årsmöte
På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras.
6. Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
7. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek samt funktionärernas arvoden fastställs.
8. Val av styrelseordförande för två (2) verksamhetsperioder.
9. Val av tre (3) styrelsemedlemmar för följande två (2) verksamhetsperioder att ersätta dem som står i tur att avgå.
10. Val av två (2) suppleanter för följande verksamhetsperiod.
11. Val av en eller två revisorer och deras suppleanter.
12. Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska han skriftligen meddela detta till styrelsen sju (7) dagar före mötet.
12 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas  om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Om föreningen blir upplöst används tillgångarna för att främja föreningens syfte. Tillgångarna används enligt beslut vid det sista möte som upplöser föreningen. Vid upplösning av föreningen används tillgångarna för ovanstående syfte. Utöver dessa regler iakttas föreningslagen.